Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gedaan door ThermoHeating BVBA. Afwijkingen kunnen slechts worden bedongen bij wijze van bijzondere voorwaarden voorafgaandelijk en schriftelijk overeen te komen. Onderhavige voorwaarden prevaleren steeds op de algemene voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een bestelling, het accepteren van een aanbod en het geven van een opdracht, aanvaardt de klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden.

Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van de voorwaarden.

De factuur moet betaald worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum; tenzij anders vermeld op de factuur. Als moment van betaling geldt ofwel het moment dat het verschuldigde bedrag op het vermelde rekeningnummer BE10 7512 0868 2204 is ontvangen; ofwel het moment dat het verschuldigde bedrag in contanten werd ontvangen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%; alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25€) als schadebeding.

Indien de factuur onbetaald blijft, is de klant van automatisch en van rechtswege de rente verschuldigd, indien de wettelijke rente hoger is dan geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De conventioneel vastgestelde schadevergoeding ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag zal worden aangerekend bij niet betaling, niet-tijdige en/of onvolledige betaling van de factuur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, en dit ter dekking van de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, e.d.m.

Indien de klant zijn (betalings)verbintenissen niet nakomt, behoud ThermoHeating BVBA zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen jegens de klant op te schorten of geleverde producten, diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. ThermoHeating BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de opschorting van zijn verplichtingen en/of buitengebruikstellingen.

Bij niet aanvaarden van deze factuur om een geldige reden, dient deze klacht binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum teruggestuurd te worden per aangetekend schrijven; dit met een duidelijke omschrijving van het protest, op straffe van onontvankelijkheid.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.

Prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen nooit als basis dienen tot het betwisten van een factuur.

Eventuele meerwerken d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht , worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in samenspraak.

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledige van toepassing.

De garantie geldt onder de standaard garantievoorwaarden, tenzij anders bepaald. Van zodra een derde partij tussenkomst verleend zal ThermoHeating BVBA niet meer verantwoordelijk zijn voor het geven van garantie op het geleverde product of dienst ook al loopt de garantietermijn nog.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Levering geschiedt op risico van de koper. De koper hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren. Ook gedeeltelijke leveringen leiden tot onmiddellijke facturatie en betaling; tenzij anders overeengekomen.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Geen klachten worden meer aanvaard na 5 dagen na de levering of na behandeling ervan. Geen enkele terugname komt in aanmerking. De goederen die zichtbare of verborgen gebreken vertonen en ook, als dusdanig bevonden worden, zullen vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid echter beperkt zich enkel tot de vervanging van deze goederen zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook.